’s Avonds vernacht geween, ’s morgens gejuich (Psalm 30)

’s Avonds vernacht het geween, ’s morgens is er gejuich
Preek Psalm 30:6: Psalm zingt den HEERE, gij Zijn gunstgenoten ! en zegt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid. Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid; des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich

Thema preek Psalm 30: avonds geween, morgens gejuich

Zegen en het nut van wegen van tegenspoed en duisternis
1. Het donker van de nacht
2. Het aanbreken van de morgen

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte ’s Avonds geween, ’s morgens gejuichPsalm 30
Ik zal U verhogen, HEERE, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden over mij niet verblijd.
HEERE, mijn God ! ik heb tot U geroepen, en Gij hebt mij genezen.
HEERE ! Gij hebt mijn ziel uit het graf opgevoerd; Gij hebt mij bij het leven behouden, dat ik in den kuil niet ben nedergedaald. Psalmzingt den HEERE, gij Zijn gunstgenoten ! en zegt lof ter gedachtenis Zijner heiligheid. Want een ogenblik is er in Zijn toorn, maar een leven in Zijn goedgunstigheid; des avonds vernacht het geween, maar des morgens is er gejuich.

Ik zeide wel in mijn voorspoed: Ik zal niet wankelen in eeuwigheid.
Want, HEERE ! Gij hadt mijn berg door Uw goedgunstigheid vastgezet; maar toen Gij Uw aangezicht verborgt, werd ik verschrikt.
Tot U, HEERE ! riep ik, en ik smeekte tot den HEERE: Wat gewin is er in mijn bloed, in mijn nederdalen tot de groeve ? Zal U het stof loven ? Zal het Uw waarheid verkondigen ?
Hoor, HEERE ! en wees mij genadig; HEERE ! wees mij een Helper.
Gij hebt mij mijn weeklage veranderd in een rei; Gij hebt mijn zak ontbonden, en mij met blijdschap omgord;
Opdat mijn eer U psalmzinge, en niet zwijge. HEERE, mijn God ! in eeuwigheid zal ik U loven.

Links bij preek Psalm 30: ’s Avonds geween, ’s morgens gejuich
– Preek Psalm 42: Mijn ziel dorst naar God
– Preek Psalm 63: Ik zoek U in de dageraad
Preek Psalm 67: God zij ons genadig en zegen ons
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Psalm 30