Begrafenis Jezus door Jozef van Arimathea (Lukas 23) – Goede Vrijdag

Begrafenis Jezus door Jozef van Arimathea
Preek Lukas 23:50-53: En zie, een man, met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man, deze ging tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus.
En als hij hetzelve afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad, en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was.

Thema preek Lukas 23: Begrafenis Jezus door Jozef van Arimathea
Zij stonden op Golgotha
1. eerst van verre
2. nu toch dichterbij

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst
Psalm 16:4,5
Psalm 16:6
Lezen Lukas 23:49-56
Psalm 31:4,15,17,19
Psalm 31:16
Psalm 118:3

Schriftgedeelte over Begrafenis Jezus door Jozef van ArimatheaLukas 23:50-53:
En al Zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen, die Hem te zamen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan.
En zie, een man, met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man,
(Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel) van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het Koninkrijk Gods verwachtte;
Deze ging tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus.
En als hij hetzelve afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad, en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was.
En het was de dag der voorbereiding, en de sabbat kwam aan.
En ook de vrouwen, die met Hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf, en hoe Zijn lichaam gelegd werd.
En wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en zalven; en op den sabbat rustten zij naar het gebod.

Links bij preek begrafenis Jezus door Jozef van Arimathea
Andere preken voor Goede Vrijdag
– Preek Zacharia 12: De doorstoken Middelaar
– Preek Johannes 19: Het is volbracht
Preek Johannes 19: Stervende Zaligmaker en stervende moordenaar
Preek: Vrouwen bij graf: Hij is opgestaan (Mattheüs 28)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 23