Ben ik het, Heere? (Mattheüs 26) – voorbereiding

Ben ik het, Heere?
Preek Mattheüs 26:22: En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot Hem te zeggen: Ben ik het, Heere?

Thema Mattheüs 26: Ben ik het, Heere?

Een persoonlijke oproep tot zelfonderzoek
1. Het gesprek tussen Jezus en Zijn discipelen
2. Het gesprek tussen Jezus en Judas

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Ben ik het, Heere?Mattheus 26:17-25:
En op den eersten dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij U bereiden het pascha te eten?
En Hij zeide: Gaat heen in de stad, tot zulk een, en zegt hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij, Ik zal bij u het pascha houden met Mijn discipelen.
En de discipelen deden, gelijk Jezus hun bevolen had, en bereidden het pascha.
En als het avond geworden was, zat Hij aan met de twaalven.
En toen zij aten, zeide Hij: Voorwaar, Ik zeg u, dat een van u, Mij zal verraden.
En zij, zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot Hem te zeggen: Ben ik het, Heere?
En Hij, antwoordende, zeide: Die de hand met Mij in den schotel indoopt, die zal Mij verraden.
De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; maar wee dien mens, door welken de Zoon des mensen verraden wordt; het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest.
En Judas, die Hem verried, antwoordde en zeide: Ben ik het, Rabbi ? Hij zeide tot hem: Gij hebt het gezegd.

Links bij preek Mattheüs 26: Ben ik het, Heere?
Andere lijdenspreken
Preek Mattheüs 16: Ga achter Mij satanas!
Preek Lukas 23: Hoofdman over honderd
Preek Lukas 23: Tranen om de lijdende Jezus
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Mattheus 26