Bezig zijn dingen des Vaders · Lukas 2

Bezig zijn in de dingen des Vaders
Preek Lukas 2:49: Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?

Thema of stelling preek over ambt Lukas 2:49: Bezig zijn in de dingen des Vaders
Het is de roeping van iedere christen, in het bijzonder van iedere ambtsdrager om Christus na te volgen in het ‘bezig zijn in de dingen des Vaders’.

Schriftlezing over Bezig in dingen des Vaders – Lukas 2:41-52:
En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem, op het feest van pascha.
En toen Hij twaalf jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van den feestdag;
En de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het Kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en Zijn moeder wisten het niet.
Maar menende, dat Hij in het gezelschap op den weg was, gingen zij een dagreize, en zochten Hem onder de magen, en onder de bekenden.
En als zij Hem niet vonden, keerden zij wederom naar Jeruzalem, Hem zoekende.
En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden in den tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende, en hen ondervragende.
En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden.
En zij, Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind ! waarom hebt Gij ons zo gedaan ? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.
En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt ? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders ?
En zij verstonden het woord niet, dat Hij tot hen sprak.
En Hij ging met hen af, en kwam te Nazareth, en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart.
En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen.

Links bij preek Lukas 2: Bezig zijn in de dingen des Vaders
– Preek Lukas 3: Adam en Christus, schepping of evolutie
Preek Johannes 1: De ambtsdrager Andreas
Preek: Zoals zich vader ontfermt (Psalm 103) – vaderdag
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 2

TERUG LUKAS