Bidt zonder ophouden · 1 Thessalonicenzen 5 · biddag

Bidt zonder ophouden
Preek 1 Thessalonicenzen 5:17: Verblijdt u allen tijd. Bidt zonder ophouden. Dankt God in alles; want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u.

Thema preek 1 Thessalonicenzen 5: Bidt zonder ophouden

Altijd bidden:
1. Wat is bidden?
2. Wat is bidden zonder ophouden?
3. Waarom is dat nodig?
4. Waarom is dat zo moeilijk?
5. Wat gebeurt er, en wat krijg je, als je dat doet?

PDF LEESPREEK

Preek 1 Thess. 5: Bid zonder ophouden | Ds. J. IJsselstein
Preek 1 Thess. 5: Bid zonder ophouden | Ds. J. IJsselstein

Schriftgedeelte over Bidt zonder ophouden (1 Thessalonicenzen 5)
12 En wij bidden u, broeders, erkent degenen die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in den Heere en u vermanen,
13 En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.
14 En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen.
15 Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen.
16 Verblijdt u allen tijd.
17 Bidt zonder ophouden.
18 Dankt God in alles; want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u.
19 Blust den Geest niet uit;
20 Veracht de profetieën niet;
21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede.
22 Onthoudt u van allen schijn des kwaads.
23 En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.
24 Hij Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.
25 Broeders, bidt voor ons.
26 Groet al de broeders met een heiligen kus.
27 Ik bezweer ulieden bij den Heere, dat deze zendbrief al den heiligen broederen gelezen worde.
28 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen.

Links bij preek Bidt zonder ophouden (1 Thessalonicenzen 5)
Van kinds af Schriften geweten (2 Timotheüs 3)
Die ook voor ons bidt (Romeinen 8)
Lees meer:
Kanttekeningen 1 Thessalonicenzen 5

TERUG 1 THESSALONICENZEN | BIDDAG