Bartimeüs, de blinde, genezen (Markus 10)

Bartimeüs, de blinde, genezen
Preek Markus 10:46-52: En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou; maar hij riep zoveel temeer: Gij Zone Davids! ontferm U mijner.

Thema preek Markus 10: Blinde Bartimeüs

Genezing blinde Bartimeüs
Wat is bidden?

Eenvoudige preek, speciaal gehouden met het oog op de kinderen van de gemeente (GG Eindhoven, 2010)

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte Genezing blinde BartimeüsMarkus 10:46-52:
En zij kwamen te Jericho. En als Hij en Zijn discipelen, en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timeüs, Bar-timeüs, de blinde, aan den weg, bedelende.
En horende, dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, Gij Zone Davids! ontferm U mijner.
En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou; maar hij riep zoveel temeer: Gij Zone Davids! ontferm U mijner.
En Jezus, stil staande, zeide, dat men hem (Bartimeüs) roepen zou; en zij riepen den blinde, zeggende tot hem: Heb goeden moed; sta op; Hij roept u.
En hij, zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op, en kwam tot Jezus. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal?
En de blinde zeide tot Hem: Rabboni! dat ik ziende mag worden.
En Jezus zeide tot hem (Bartimeüs): Ga heen, uw geloof heeft u behouden.
En terstond werd hij ziende, en volgde Jezus op den weg.
En toen zij Jeruzalem genaakten, te Beth-fage en Bethanie, aan den Olijfberg, zond Hij twee van Zijn discipelen uit,
En zeide tot hen: Gaat heen in het vlek, dat tegen u over is; en terstond als gij in hetzelve komt, zult gij vinden een veulen gebonden, op hetwelk geen mens gezeten heeft, ontbindt het, en brengt het.
En indien iemand tot u zegt: Waarom doet gij dat? Zo zegt, dat de Heere hetzelve van node heeft; en hij zal het terstond herwaarts zenden.
En zij gingen heen, en vonden het veulen gebonden bij de deur, buiten aan de wegscheiding, en zij ontbonden hetzelve.

Links bij preek over Markus 10: Genezing blinde Bartimeüs
Overzicht preken over genezingen
Preek Markus 1: Schoonmoeder Petrus
Preek Markus 9: Genezing maanzieke knaap
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Markus 10

TERUG MARKUS