Brandoffer – Preek Leviticus 1

Preek: Brandoffer: handen gelegd op het hoofd van het offerdier
Leviticus 1: Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren; aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht des HEEREN.

PDF LEESPREEK

THEMA: Brandoffer

Het plaatsvervangende offerdier of: Het bloed der verzoening
1. De keus van het dier
2. De schuld van het dier
3. De dood van het dier
4. Enkele persoonlijke vragen beantwoord

Preek: Brandoffer

SCHRIFTLEZING Leviticus 1
En de HEERE riep Mozes, en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende:
Spreek tot de kinderen Israels, en zeg tot hen: Als een mens uit u den HEERE een offerande zal offeren, gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderen en van schapen.
Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren; aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht des HEEREN.
En hij zal zijn hand op het hoofd van het brandoffer leggen, opdat het voor hem aangenaam zij, om hem te verzoenen.

Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des HEEREN; en de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren, en het bloed sprengen rondom dat altaar, hetwelk voor de deur van de tent der samenkomst is.
Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken, en het in zijn stukken delen.
En de zonen van Aaron, den priester, zullen vuur maken op het altaar, en zullen het hout op het vuur schikken.

Ook zullen de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, het hoofd en het smeer, schikken op het hout, dat op het vuur is, hetwelk op het altaar is.
Doch zijn ingewand, en zijn schenkelen zal men met water wassen; en de priester zal dat alles aansteken op het altaar; het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een liefelijken reuk den HEERE.

En indien zijn offerande voor den HEERE een brandoffer van gevogelte is, zo zal hij zijn offerande van tortelduiven, of van jonge duiven, offeren.
En de priester zal die tot het altaar brengen, en deszelfs hoofd met zijn nagel splijten, en op het altaar aansteken; en zijn bloed zal aan den wand des altaars uitgeduwd worden.
En zijn krop met zijn vederen zal hij wegdoen, en zal het werpen bij het altaar, oostwaarts, aan de plaats der as.

Verder zal hij die met zijn vleugelen klieven, niet afscheiden; en de priester zal die aansteken op het altaar, op het hout, dat op het vuur is; het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een liefelijke reuk den HEERE.

FAQ

Wat is een ‘brandoffer’?

brandoffer

Het was een bloedig offer. Het moest bestaan uit een dier van rein vee of een duif. Het verwees naar het offer van Christus aan het kruis. het wordt beschreven in Leviticus 1.

Wat was in het Bijbel de betekenis van een offer?

Er waren in de tijd van de Bijbel verschillende offers. Er waren offers van dank en toewijding. Maar de meeste offers wezen heen naar het grote Offer van het Lam van God, Jezus Christus, die aan het kruis ‘geofferd’ werd voor de zonden van Zijn volk.