Brood gebroken, dat is Mijn lichaam · Preek Mattheüs 26

Avondmaalspreek: Brood gebroken
Mattheüs 26:26: En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het en gaf het den discipelen en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.

YouTube player
Preek: Brood gebroken, Mijn lichaam

SCHRIFTLEZING Mattheüs 26

26 En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het en gaf het den discipelen en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.
27 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit.
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.
29 En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op dien dag wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders.
30 En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.

BROOD GEBROKEN, WIJN VERGOTEN

FAQ

Hoe luiden de instellingswoorden van het Heilig Avondmaal?

brood gebroken wijn vergoten avondmaal

Mattheüs 26:26-28: 26 En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het en gaf het den discipelen en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.
En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit.
Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.

Waar stelt Jezus het Heilig Avondmaal in?

In Mattheüs 26:26-28. Paulus schrijft er ook over in 1 Korinthe 11:23-26.

Wanneer is het Heilig Avondmaal ingesteld?

Tijdens de paasmaaltijd, in de avond voor de nacht dat Jezus verraden werd.

Wat gebeurt er bij het Heilig Avondmaal?

Het brood wordt gebroken en de wijn wordt vergoten als tekenen van het lijden en sterven van Christus. De oprecht gelovigen eten en drinken tot versterking van hun geloof.