Preek: Bundeltje mirre (Hooglied 1) – nabetrachting

Bundeltje mirre, tros Cyprus
Preek Hooglied 1:13-17: Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn Liefste is mij een tros van Cyprus, in de wijngaarden van En-gedi.

Thema preek Hooglied 1: Bundeltje mirre, tros van Cyprus, in de wijngaarden van En-gedi

Beurtzang van liefde
1. Wat de bruid zegt over haar Liefste
2. Wat de Bruidegom zegt over Zijn liefste
3. Het afsluitende antwoord daarop van de bruid.

PDF LEESPREEK
AUDIO

Liturgie dienst:
Psalm 135:1,12
Psalm 2:7
Lezen 2 Petrus 1:1-11
Psalm 45:1,5,6
Psalm 35:1
Psalm 68:7

Schriftgedeelte over Bundeltje mirre, tros van Cyprus2 Petrus 1:1-11:
Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus;
Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere;
Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;
Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.
En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis,
En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid,
En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen.
Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus.
Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden.
Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.
Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.
Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet, en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt.

Links bij preek Hooglied 1: Bundeltje mirre, tros van Cyprus, in de wijngaarden van En-gedi
– Preek Hooglied 2: Roos Saron, Lelie dalen (5)
– Preek Hooglied 2: Sta op en kom (6)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Hooglied 1

TERUG HOOGLIED