Preek Doopformulier (13): Dankgebed

Dankgebed doopformulier
Uitgangspunt Jozua 7:9: Wat zult Gij dan Uw groten Naam doen?

Thema preek Doopformulier (13): Dankgebed doopformulier

Het dankgebed van het Doopformulier
1. Danken
2. Bidden
3. Belijden

AUDIO

Gedeelte doopformulier: Dankgebed
Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat U ons en onze kinderen, door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven, en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw eniggeboren Zoon, en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met de Heiligen Doop bezegelt en bekrachtigt (dat = danken)
Wij bidden U ook, door Hem, Uw lieve Zoon, dat U deze kinderen met Uw Heilige Geest altijd wilt regeren (dat = bidden)
Opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden, en in den Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij Uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die U deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen; en in alle gerechtigheid, onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester, Jezus Christus, leven, en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om U en Uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heiligen Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen.
Amen.

Uit Schriftlezing Jozua 9:
Toen verscheurde Jozua zijn klederen, en viel op zijn aangezicht ter aarde, voor de ark des HEEREN, tot den avond toe, hij en de oudsten van Israel; en zij wierpen stof op hun hoofd.
En Jozua zeide: Ach, Heere HEERE! waarom hebt Gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan, om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven? Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan!
Och, HEERE! wat zal ik zeggen, nademaal dat Israel voor het aangezicht zijner vijanden den nek gekeerd heeft?
Als het de Kanaanieten, en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen, en onzen naam uitroeien van de aarde; wat zult Gij dan Uw groten Naam doen?

Links bij preek Doopformulier (13): Dankgebed
Preek Doopformulier (1): Reine uit onreine?
Preek Doopformulier (12): Drie doopvragen
Lees meer:
– Ds. C. Harinck over Doopformulier

TERUG DOOPFORMULIER