/ / Dienen, ambtsdragers zijn dienaars (Markus 10)

Dienen, ambtsdragers zijn dienaars (Markus 10)

Dienen als ambtsdrager
Preek Markus 10:43-44: Zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn.

Thema preek Markus 10: Dienen, ambtsdragers zijn dienaars

Hoe dienaars van Christus behoren te zijn
1. Een vraag vol hoogmoed
2. Een antwoord vol onderwijs

Liturgie dienst
Psalm 135:1,2
Artikel 31 NGB
Psalm 135:3
Lezen Markus 10:35-45
Psalm 75:1,2,3,4
Psalm 86:6
Psalm 86:8
Psalm 20:1
Morgenzang:3,4,5

Schriftgedeelte Dienen, ambtsdragers zijn dienaarsMarkus 10:35-45:
En tot Hem kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, zeggende: Meester ! wij wilden wel, dat Gij ons deedt, zo wat wij begeren zullen.
En Hij zeide tot hen: Wat wilt gij, dat Ik u doe ?
En zij zeiden tot Hem: Geef ons, dat wij mogen zitten, de een aan Uw rechter -,en de ander aan Uw linker hand in Uw heerlijkheid.
Maar Jezus zeide tot hen: Gij weet niet, wat gij begeert. Kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drink, en met den doop gedoopt worden, daar Ik mede gedoopt word ?
En zij zeiden tot Hem: Wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen: Den drinkbeker, dien Ik drink, zult gij wel drinken, en met den doop gedoopt worden, daar Ik mede gedoopt word; maar het zitten tot Mijn rechter -en tot Mijn linker hand staat bij Mij niet te geven; maar het zal gegeven worden dien het bereid is.

En als de andere tien dit hoorden, begonnen zij het van Jakobus en Johannes zeer kwalijk te nemen.
Maar Jezus, hen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Gij weet, dat degenen, die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen.
Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn.
En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn.
Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.

Links bij preek Markus 10: Dienen, ambtsdragers zijn dienaars
– Preek Efeze 3: De minste van de minsten
Lukas 2: Bezig in dingen des Vaders
Preek Johannes 1: De ambtsdrager Andreas
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Markus 10

TERUG MARKUS