Dewijl dan deze dingen alle vergaan (2 Petrus 3)

Dewijl dan deze dingen alle vergaan
Preek 2 Petrus 3:8-14: Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.

Thema preek 2 Petrus 3: Deze dingen vergaan, heilige wandel

De verwachting van de tweede komst van de Heere Jezus Christus.
1. Zijn komst is zeker
2. Zijn geduld is liefdevol
3. Zijn genade vervult ons (als het goed is) met verwachting, heiligheid en ijver

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over: Dewijl dan deze dingen alle vergaan2 Petrus 3:
Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat een dag bij den Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als een dag.
De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.
Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en godzaligheid!

Verwachtende en haastende tot de toekomst van den dag Gods, in welken de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten.
Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont.

Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede;
En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft;

Westminster Confessie hoofdstuk 33:
God heeft een dag bepaald waarin Hij de wereld in gerechtigheid zal oordelen door Jezus Christus, aan Wie de Vader het oordeel en alle macht gegeven heeft. Op die dag zullen niet alleen de afvallige engelen worden geoordeeld, maar ook alle mensen die op aarde hebben geleefd. Zij zullen voor de rechterstoel van Christus verschijnen om rekenschap af te leggen van hun gedachten, woorden en werken. Dan zullen ze ontvangen naar wat ze in het lichaam hebben gedaan, hetzij goed, hetzij kwaad.

God heeft deze dag bepaald met dit doel, om daarin de heerlijkheid van Zijn genade te openbaren in de eeuwige zaligheid van de uitverkorenen en Zijn rechtvaardigheid in het verdoemen van de verworpenen, die goddeloos en ongehoorzaam zijn.
Want dan zullen de rechtvaardigen ingaan in het eeuwige leven en de volkomen vreugde en verkwikking ontvangen die uit de aanwezigheid van de Heere voortvloeit. Maar de goddelozen, die God niet kennen en ongehoorzaam zijn aan het Evangelie van Jezus Christus, zullen in eeuwige pijniging geworpen worden. Ze zullen tot straf het eeuwige verderf ondergaan, ver van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht.

Links bij preek 2 Petrus 3: De wederkomst
Hemel als rook verdwijnen (Jesaja 51)
Lam neemt boek van Gods Raad (Openbaring 5)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij 2 Petrus