O HEERE! doe het om Uws Naams wil (Jeremia 14)

Een gebed van Jeremia: doe het om Uws Naams wil
Preek Jeremia 14:7: Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o HEERE! doe het om Uws Naams wil, want onze afkeringen zijn menigvuldig, wij hebben tegen U gezondigd.

Thema: Gebed Jeremia: Doe het om Uws Naams wil

1. Schuldbelijdenis
2. Smeekbede
3. Pleitgrond

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte Gebed Jeremia: Om Uws Naams wil – Jeremia 14:1-12
Het woord des HEEREN, dat tot Jeremia geschied is, over de zaken der grote droogte.
Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt; zij zijn in het zwart gekleed ter aarde toe, en Jeruzalems geschrei klimt op.
En hun voortreffelijken zenden hun kleinen naar water; zij komen tot de grachten, zij vinden geen water, zij komen met hun vaten ledig weder; zij zijn beschaamd, ja, worden schaamrood, en bedekken hun hoofd.
Omdat het aardrijk gescheurd is, dewijl er geen regen op de aarde is; de akkerlieden zijn beschaamd, zij bedekken hun hoofd.
Want ook de hinden in het veld werpen jongen, en verlaten die, omdat er geen jong gras is.
En de woudezels staan op de hoge plaatsen, zij scheppen den wind gelijk de draken; hun ogen versmachten, omdat er geen kruid is.
Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o HEERE! doe het om Uws Naams wil; want onze afkeringen zijn menigvuldig, wij hebben tegen U gezondigd.
O Israels Verwachting, Zijn Verlosser in tijd van benauwdheid! waarom zoudt Gij zijn als een vreemdeling in het land, en als een reiziger, die slechts inkeert om te vernachten?
Waarom zoudt Gij zijn als een versaagd man, als een held, die niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o HEERE! en wij zijn naar Uw Naam genoemd, verlaat ons niet.
Alzo zegt de HEERE van dit volk: Zij hebben zo liefgehad te zwerven, zij hebben hun voeten niet bedwongen; daarom heeft de HEERE geen welgevallen aan hen, nu zal Hij hunner ongerechtigheden gedenken, en hun zonden bezoeken.
Wijders zeide de HEERE tot mij: Bid niet voor dit volk ten goede.
Ofschoon zij vasten, Ik zal naar hun geschrei niet horen, en ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, Ik zal aan hen geen welgevallen hebben; maar door het zwaard, en door den honger, en door de pestilentie zal Ik hen verteren.

Links:
Keert weder, afkerige kinderen (Jeremia 3)
Kindermoord Bethlehem (Jeremia 31, Mattheüs 2) – kerst
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Jeremia 14