Betekenis doopbelofte · Lukas 11

Preek over betekenis doopbelofte
Preek Lukas 11:13: Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?  

Audio

YouTube player

Thema: Doopbelofte betrouwbaar – over betekenis doopbelofte

  1. Hoe wij zijn
  2. Hoe God is

Schriftgedeelte over Betekenis doopbelofte – Lukas 11:1-13
1 En het geschiedde toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
2 En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
3 Geef ons elken dag ons dagelijks brood.
4 En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
5 En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: Vriend, leen mij drie broden;
6 Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niets dat ik hem voorzette;
7 En dat die van binnen antwoordende zou zeggen: Doe mij geen moeite aan; de deur is nu gesloten, en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om u te geven.
8 Ik zeg ulieden: Hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijner onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zovele als hij er behoeft.
9 En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.
10 Want een iegelijk die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.
11 En wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven?
12 Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven?
13 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen die Hem bidden.

Links bij preek over betekenis doopbelofte is betrouwbaar (Lukas 11)
Preek: Wees niet bezorgd uw leven (Lukas 12)
Preek: Onvruchtbare vijgenboom: Houw hem uit! (Lukas 13)
Preek: Discipel zijn van Jezus (Lukas 14) – belijdenis
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 10
YouTube-kanaal:
Dooppreken
– Overige preken

TERUG LUKAS | HEILIGE DOOP