Door Geest leven en wandelen (Galaten 5) – voorbereiding

Door de Geest leven en door de Geest wandelen
Preek Galaten 5:13-26: Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

Thema preek Galaten 5: Door de Geest leven en wandelen

Thema: Twee kenmerken van een ware Avondmaalganger, van een kind van God
1. door de Geest leven (n.a.v. vers 11) – waar het om gaat
2. door de Geest wandelen (verzen 13-26) – waar het om draait

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte Galaten 5:13-26:
Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.
Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.
Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.
En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,
Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,
Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.
Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
Tegen de zodanigen is de wet niet.
Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.

Links bij preek Galaten 5: Door de Geest leven en wandelen (12)
Preek Galaten 6: Apostolische vermaningen
Preek Galaten 6: Onze roem in kruis (nabetrachting)
Preek Efeze 1: Lofzang op verkiezing (nabetrachting)
Preek: Vrucht van wandelen naar Geest (Galaten 5)
Lees meer:
– Kanttekeningen Statenvertaling bij Galaten 5