Johannes Doper in gevangenis – Mattheüs 11

Johannes Doper twijfelt in gevangenis aan Jezus
Preek Mattheüs 11:3: En zeide tot hem: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen?
En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet.

LEESPREEK