Zij baarde eerstgeboren Zoon (Lukas 2) – kerst

Zij baarde haar eerstgeboren Zoon
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg (Lukas 2:7)

Thema preek: En zij baarde haar eerstgeboren Zoon

Een leespreek met vers-voor-vers uitleg van Lukas 2:1-7, daarna vooral gericht op de betekenis van ‘eniggeboren Zoon’.

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte En zij baarde haar eerstgeboren Zoon: Lukas 2:1-7:
En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.
Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrie stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.

En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was); Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.

En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

Links bij preek Lukas 2:7: En zij baarde haar eerstgeboren Zoon
Andere kerstpreken:
Preek: Geen plaats in de herberg (Lukas 2)
Preek: Herders op weg Bethlehem (Lukas 2)
Preek: Het Woord is vlees geworden (Johannes 1)
Lees meer:
– Kanttekeningen: Lukas 2

Loskopen van eerstgeboren zoon (bron: Jodendom Online):
De som van de lossing bedraagt een bedrag in geldstukken, vijf sjekaliem. De lossing moet geschieden op de 31ste dag van de geboorte, niet op Sjabbat  (wel op de middendagen van een feest). De lossing moet alleen geschieden als beide ouders noch priesters, noch levieten zijn.

Indien het jongetje op de 31ste dag om bepaalde redenen nog niet besneden is, moet de lossing op die dag tóch plaatsvinden. Hebben beide plechtigheden plaats op de 31ste dag, dan gaat de besnijdenis voor. Het is gebruikelijk bij de lossing een maaltijd te houden. Is dit het geval, dan vindt de lossing plaats ná het uitspreken van de lofzegging over het brood. Op vastendagen geschiedt de lossing bij dag, de feestmaaltijd ’s avonds na ‘nacht’.