Elia onder jeneverboom (1 Koningen 19)

Elia onder de jeneverboom in de woestijn
Preek 1 Koningen 19:1-8: En hij legde zich neder, en sliep onder een jeneverboom; en ziet, toen roerde hem een engel aan, en zeide tot hem: Sta op, eet.
En hij zag om, en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken, en een fles met water; alzo at hij, en dronk, en leide zich wederom neder.

Thema preek 1 Koningen 19: Elia onder jeneverboom

Een tafel aangericht in de woestijn
1. de droeve toestand van Elia (1-4)
2. de trouwe zorg van de God van Elia (5-8)

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte Elia onder de jeneverboom: 1 Koningen 19:1-8:
En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had, en allen, die hij gedood had, te weten al de profeten, met het zwaard.
Toen zond Izebel een bode tot Elia, om te zeggen: Zo doen mij de goden, en doen zo daartoe, voorzeker, ik zal morgen omtrent dezen tijd uw ziel stellen, als de ziel van een hunner.
Toen hij dat zag, maakte hij zich op, en ging heen, om zijns levens wil, en kwam te Ber-seba, dat in Juda is, en liet zijn jongen aldaar.
Maar hij zelf ging henen in de woestijn een dagreis, en kwam, en zat onder een jeneverboom; en bad, dat zijn ziel stierve, en zeide: Het is genoeg; neem nu, HEERE, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.
En hij leide zich neder, en sliep onder een jeneverboom; en ziet, toen roerde hem een engel aan, en zeide tot hem: Sta op, eet;
En hij zag om, en ziet, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken, en een fles met water; alzo at hij, en dronk, en leide zich wederom neder.
En de engel des HEEREN kwam ten anderen male weder (bij die jeneverboom), en roerde hem aan, en zeide: Sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn.
Zo stond hij op, en at, en dronk; en hij ging, door de kracht derzelver spijs, veertig dagen en veertig nachten, tot aan den berg Gods, Horeb.

Links bij preek 1 Koningen 19: Elia onder jeneverboom
Preek: Elia in spelonk Horeb (1 Koningen 19) โ€“ voorbereiding
Preek: Suizen zachte stilte (1 Koningen 19) โ€“ avondmaal
Lees meer:
โ€“ Kanttekeningen bij 1 Koningen 19

TERUG 1 KONINGEN