Twee beren doden 42 kinderen (2 Koningen 2)

Twee beren doden 42 kinderen
Preek 2 Koningen 2:23-24: En hij ging van daar op naar Beth-El. Als hij nu de weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad, die bespotten hem, en zeiden tot hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op! En hij keerde zich achterom, en hij zag ze, en vloekte hen, in de Naam des HEEREN. Toen kwamen twee beren uit het woud, en verscheurden van dezelve twee en veertig kinderen.

Thema preek 2 Koningen 2: Elisa, twee beren doden 42 kinderen

Elisa en de jeugd van Bethel
1. Een bewuste confrontatie
2. Een laatste waarschuwing
3. Een ernstige straf
4. Een overduidelijke roepstem

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst:
Psalm 99:1,2
Lezen 2 Koningen 2
Psalm 70:1,2,3
Psalm 50:1,2
Psalm 73:10

Schriftlezing Elisa, twee beren doden 42 kinderen – 2 Koningen 2:
Het geschiedde nu, als de HEERE Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal.
En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar Beth-el gezonden. Maar Elisa zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten ! Alzo gingen zij af naar Beth-el.
Toen gingen de zonen der profeten, die te Beth-el waren, tot Elisa uit, en zeiden tot hem: Weet gij, dat de HEERE heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal ? En hij zeide: Ik weet het ook wel, zwijgt gij stil.
En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten ! Alzo kwamen zij te Jericho.
Toen traden de zonen der profeten, die te Jericho waren, naar Elisa toe, en zeiden tot hem: Weet gij, dat de HEERE heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal ? En hij zeide: Ik weet het ook wel, zwijgt gij stil.
En Elia zeide tot hem: Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide: Zo waarachtig als de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten ! En zij beiden gingen henen.
En vijftig mannen van de zonen der profeten gingen henen, en stonden tegenover van verre; en die beiden stonden aan de Jordaan.
Toen nam Elia zijn mantel, en wond hem samen, en sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld; en zij beiden gingen er door op het droge. (…)

En hij ging van daar op naar Beth-el. Als hij nu den weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad; die bespotten hem, en zeiden tot hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op !
En hij keerde zich achterom, en hij zag ze, en vloekte hen, in den Naam des HEEREN. Toen kwamen twee beren uit het woud, en verscheurden van dezelve twee en veertig kinderen.
En hij ging van daar naar den berg Karmel; en van daar keerde hij weder naar Samaria.

Links bij preek 2 Koningen 2: Elisa, twee beren doden 42 kinderen
Gods geduld met Ahazia (2 Koningen 1)
Graaf u vele grachten! (2 Koningen 3)
Weduwe en olie in lege vaten (2 Koningen 4)
Lees meer:
– Kanttekeningen 2 Koningen 2