Geboden bewaren en liefhebben (Johannes 14) – belijdenis

Die Mijn geboden heeft en bewaart
Preek Johannes 14:21, 23b: Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.

Thema belijdenisdienst Johannes 14: Geboden bewaren

Een belijdend leven
1. Wat veronderstelt
2. Wat vraagt
3. Waartoe leidt

Schriftgedeelte over Geboden bewaren – Johannes 14:15-26:
Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;
Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.
Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven. In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.

Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.
Judas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld ?
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.
Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende.
Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Links bij belijdenisdienst Johannes 14: Een belijdend leven
– Preek Handelingen 8: Simon de Tovenaar
Preek Handelingen 16: Bekering Lydia, de purperverkoopster
Preek: Ruth, Uw God is mijn God (Ruth 1) – belijdenis
Treden op pad Uw geboden · Psalm 119 · belijdenis
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Johannes 14