Geboorte Noach, deze zal ons troosten · Genesis 5

Preek: Geboorte NoachGenesis 5:28-29:
En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!

PDF LEESPREEK

YouTube player
Preek: Geboorte Noach

Thema preek: De geboorte van de kleine Noach

1. In een wereld vol ellende
2. In uitgesproken verwachting

Schriftlezing Genesis 5:

21 En Henoch leefde vijf en zestig jaar, en hij gewon Methusalach.
22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach gewonnen had, driehonderd jaar; en hij gewon zonen en dochters.
23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaar.
24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer, want God nam hem weg.
25 En Methúsalah leefde honderd zeven en tachtig jaar, en hij gewon Lamech.

26 En Methusalach leefde, nadat hij Lamech gewonnen had, zevenhonderd twee en tachtig jaar; en hij gewon zonen en dochters.
27 Zo waren al de dagen van Methusalach negenhonderd negen en zestig jaar; en hij stierf.
28 En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaar, en hij gewon een zoon.
29 En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft.

30 En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentig jaar; en hij gewon zonen en dochters.
31 Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaar; en hij stierf.
32 En Noach was vijfhonderd jaar oud, en Noach gewon Sem, Cham en Jafeth.

Fragment preek Geboorte Noach

In uitgesproken verwachting
Er wordt een jongetje geboren in het gezin van Lamech. Vader Methusalach leeft nog.
Die is heel oud geworden.
Zal vader, zal opa vernoemd worden? Met iets van zijn naam, die uitspreekt dat het
oordeel misschien nog wel dichterbij is, dan dat het voorheen was?

Nee, Matthew Henry zegt: ‘zeer waarschijnlijk bestonden er profetieën omtrent hem
(Noach), welke hem aanduidden als iemand, die op zeer bijzondere wijze zijn geslacht
van dienst zou zijn, wat zij zóó opvatten, dat hij het beloofde Zaad was, de Messias die
komen zou’.
Er gaat een golf van blijdschap, van vreugde en troost door het gezin.

Noach is zijn naam! Want (vers 29) deze zal ons troosten over ons werk aan en over de
smart onze handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!
Ze hebben in het verleden de belofte ontvangen van de komende Messias, het Licht der
wereld, die verlossen zal van de vloek die op de aarde rust. En je voelt aan alles: Lamech
is een man die leeft in hoop en verwachting. Hopend op de dag waarop God Zijn belofte
zal vervullen.

Hij had wel de dichter kunnen zijn van Psalm 130: Ik verwacht de HEERE; mijn ziel
verwacht, en ik hoop op Zijn Woord. Mijn ziel wacht op de HEERE, meer dan de
wachters op den morgen; de wachters op de morgen. (Psalm 130:5-6)
Hij verwachtte (net als later Simeon, Anna en vele anderen in Jeruzalem) de verlossing
die komen zou (Lukas 2:38).