Oudste zoon (Lukas 15)


De oudste zoon is ook welkom bij zijn vader
Preek Lukas 15:20-32: En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.
En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.

Thema preek Lukas 15: Gelijkenis verloren zoon (2)

Gelijkenis van de vader en zijn twee verloren zoons.
1. Welkom bij vader
2. Weigering oudste zoon

Vervolg op deel 1: preek Lukas 15: Gelijkenis verloren zoon (1)

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over de Oudste Zoon – Lukas 15:20-32:
En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen; en toe lopende, viel hem om zijn hals, en kuste hem.
En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen den Hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.
Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hier voor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand, en schoenen aan de voeten;
En brengt het gemeste kalf, en slacht het; en laat ons eten en vrolijk zijn.
Want deze mijn zoon was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden ! En zij begonnen vrolijk te zijn.

En zijn oudste zoon was in het veld; en als hij kwam, en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei,
En tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde, wat dat mocht zijn.
En deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft.
Maar hij werd toornig, en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit, en bad hem.
Doch hij, antwoordende, zeide tot den vader: Zie, ik dien u nu zo vele jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn.
Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht.
En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe.
Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn; want deze uw broeder was dood, en is weder levend geworden; en hij was verloren, en is gevonden.

Links bij preek Lukas 15: Oudste zoon
– Preek Lukas 18: Weduwe en onrechtvaardige rechter
Preek Lukas 19: Bekering tollenaar Zacheüs
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 15