Genezing kreupele, preek Petrus (Handelingen 3)

Genezing kreupele, preek Petrus
Preek Handelingen 3:19-20: Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, en Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is.

Thema preek Handelingen 3: Genezing kreupele, preek Petrus
De Christusprediking van Petrus
1. Een moordenaar in plaats van de Zaligmaker
2. De Zaligmaker in de plaats van moordenaars

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Genezing kreupele, preek PetrusHandelingen 3:
En als de kreupele, die gezond gemaakt was, aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, hetwelk Salomo’s voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde.
En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israelietische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid dezen hadden doen wandelen ?
De God Abrahams, en Izaks, en Jakobs, de God onzer vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Welken gij overgeleverd hebt, en hebt Hem verloochend, voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde, dat men Hem zoude loslaten.
Maar gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd, dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken worden;
En den Vorst des levens hebt gij gedood, Welken God opgewekt heeft uit de doden; waarvan wij getuigen zijn.
En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt, dien gij ziet en kent; en het geloof, dat door Hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in uw aller tegenwoordigheid.
En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten.
Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.
Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,
En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;
Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

Links bij preek Handelingen 3: Genezing kreupele, preek Petrus
Preek Markus 10: Genezing blinde Bartimeüs
– Preek Lukas 13: Wonder genezing 18-jaar zieke vrouw
Preek Markus 9: Genezing maanzieke knaap
Preek Johannes 4: Zoon koninklijke hoveling
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Handelingen 3