Gods vinger in corona-epidemie (Exodus 8)

Hoe Gods vinger in corona-tijd de wereld verandert
Preek Exodus 8:19: Toen zeiden de tovenaars tot Farao: Dit is Gods vinger! Doch Farao’s hart verstijfde, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de HEERE gesproken had.

Thema preek Exodus 8: Gods vinger in de derde plaag / corona-epidemie

1. Wat er gebeurt
2. Wat ze ervan zeggen
3. Wat het met ze doet

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Gods vinger in corona-tijd – Exodus 8:16-19
Verder zeide de HEERE tot Mozes: Zeg tot Aaron: Strek uw staf uit, en sla het stof der aarde, dat het tot luizen worde, in het ganse Egypteland.
En zij deden alzo; want Aaron strekte zijn hand uit met zijn staf, en sloeg het stof der aarde, en er werden vele luizen aan de mensen, en aan het vee; al het stof der aarde werd luizen, in het ganse Egypteland.
De tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen, opdat zij luizen voortbrachten; doch zij konden niet; zo waren de luizen aan de mensen, en aan het vee.
Toen zeiden de tovenaars tot Farao: Dit is Gods vinger! Doch Farao’s hart verstijfde, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de HEERE gesproken had.

Links bij preek Exodus 12: Bloed paaslam gestreken deur
Doortocht Rode Zee of Schelfzee (Exodus 14)
Mozes in biezen kistje (Exodus 2) – advent
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Exodus 12

TERUG EXODUS

EEN KORT FORMULIERGEBED NA DE PREDIKATIE
Heere, almachtige God, laat Uw heilige Naam om onzer zonden wil niet gelasterd worden; want wij hebben op menigerlei wijze tegen U gezondigd, doordat wij Uw heilig Woord niet gehoorzaam zijn, zoals het betaamt, en met onwetendheid, ondankbaarheid, en murmureren Uw toorn dagelijks tegen ons verwekken; waarom U ons ook terecht straft.

Maar, o Heere, wees gedachtig aan Uw grote barmhartigheid, en ontferm U onzer. Geef ons kennis van en leedwezen over onze zonden, en betering van ons leven.
Sterk de dienaars van Uw Kerk, opdat zij getrouwe en standvastig Uw heilig Woord mogen verkondigen; en de overheid Uws volks opdat zij het wereldlijke zwaard met gerechtigheid en billijkheid mogen voeren.
Bewaar ons ook tegen alle valsheid en ontrouw, verstoor alle boze en listige raadslagen, die tegen Uw Woord en Kerk bedacht worden.
O Heere, onttrek ons niet Uw Geest en Uw Woord, maar geef ons vermeerdering van geloof, in alle kruis en tegenspoed, lijdzaamheid en volstandigheid.
Kom Uw Kerk te hulp, verlos haar van alle overlast, bespotting en onderdrukking.
Sterk ook alle zwakke en bedroefde harten.

En ons zend Uw vrede door Jezus Christus, onzen Heere, Die ons deze zekere belofte gegeven heeft, zeggende: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij de Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven.
En heeft ons bevolen alzo te bidden:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid.
Amen.