Morenland zal zich haasten (Psalm 68) – zending

Morenland zal zich haasten
Preek Psalm 68:32: Prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte; Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Gij koninkrijken der aarde, zingt Gode; psalmzingt den Heere! Sela.

Thema preek Psalm 68: Morenland zal zich haasten

1. Doorleefde ellende
2. Begeerde verlossing
3. Ootmoedige dank

PDF LEESPREEK

Schriftlezing over Morenland zal zich haastenPsalm 68:
Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd; Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen, o HEERE God !
Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.
Die God is ons een God van volkomene Zaligheid; en bij den HEERE, den Heere, zijn uitkomsten tegen den dood.
Voorzeker zal God den kop Zijner vijanden verslaan, den harigen schedel desgenen, die in zijn schulden wandelt.

Om Uws tempels wil te Jeruzalem, zullen U de koningen geschenk toebrengen.
Scheld het wild gedierte des riets, de vergadering der stieren met de kalveren der volken; en dien, die zich onderwerpt met stukken zilvers; Hij heeft de volken verstrooid, die lust hebben in oorlogen.
Prinselijke gezanten zullen komen uit Egypte; Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken.
Gij koninkrijken der aarde, zingt Gode; psalmzingt den Heere ! Sela.
Dien, Die daar rijdt in den hemel der hemelen, Die van ouds is; ziet, Hij geeft Zijn stem, een stem der sterkte.
Geeft Gode sterkte ! Zijn hoogheid is over Israel, en Zijn sterkte in de bovenste wolken.
O God! Gij zijt vreselijk uit Uw heiligdommen; de God Israels, Die geeft den volke sterkte en krachten. Geloofd zij God!

Links bij preek Morenland zal zich haasten (Psalm 68) – zending
– Preek Psalm 77: Ik zal de daden des HEEREN gedenken
– Preek Psalm 84: De mus een huis, de zwaluw een nest
Lees meer:
– Kanttekeningen Psalm 68