Stel uw hart op uw wegen – Haggai 1 – biddag

Stel hart op uw wegen
Preek Haggai 1:7: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Stelt uw hart op uw wegen.

LEESPREEK