Hobab, zwager van Mozes (Numeri 10)

Hobab, zwager van Mozes
Preek Numeri 10: Mozes nu zeide tot Hobab, den zoon van Rehuel, den Midianiet, den schoonvader van Mozes: Wij reizen naar die plaats, van welke de HEERE gezegd heeft: Ik zal u die geven; ga met ons, en wij zullen u weldoen, want de HEERE heeft over Israel het goede gesproken.

Thema preek Numeri 10: Hobab, zwager van Mozes

1. Het eerste verzoek van Mozes
2. Het afwijzende antwoord van Hobab
3. Het herhaalde, dringende verzoek van Mozes

PDF LEESPREEK

Schriftlezing over Hobab, zwager van Mozes: Numeri 10 (29-36)
Mozes nu zeide tot Hobab, den zoon van Rehuel, den Midianiet, den schoonvader van Mozes: Wij reizen naar die plaats, van welke de HEERE gezegd heeft: Ik zal u die geven; ga met ons, en wij zullen u weldoen, want de HEERE heeft over Israel het goede gesproken.
Doch Hobab zeide tot hem: Ik zal niet gaan; maar ik zal naar mijn land en naar mijn maagschap gaan.

En Mozes zeide: Verlaat ons toch niet; want dewijl gij weet, dat wij ons legeren in de woestijn, zo zult gij (Hobab) ons tot ogen zijn.
En het zal geschieden, als gij met ons zult gaan, en het goede geschieden zal, waarmede de HEERE bij ons weldoen zal, dat wij u ook weldoen zullen.
Zo togen zij drie dagreizen van den berg des HEEREN; en de ark des verbonds des HEEREN reisde voor hun aangezicht drie dagreizen, om voor hen een rustplaats uit te speuren.

En de wolk des HEEREN was des daags over hen, als zij uit het leger verreisden. Het geschiedde nu in het optrekken van de ark, dat Mozes zeide: Sta op, HEERE! en laat Uw vijanden verstrooid worden, en Uw haters van Uw aangezicht vlieden!
En als zij rustte, zeide hij: Kom weder, HEERE! tot de tien duizenden der duizenden van Israel!

Links bij preek Numeri 10: Hobab, zwager van Mozes
Preek: Eldad en Medad profeteren (Numeri 11)
Preek: Sterven AƤron, de hogepriester (Numeri 20)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Numeri 10

NUMERI