Honger en dorst naar gerechtigheid (Mattheüs 5)

Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid
Preek Mattheus 5:6: En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

Thema preek Mattheüs 5: Honger en dorst naar de gerechtigheid

1. verlies
2. verlangen
3. verzadiging

DOWNLOAD PDF

Schriftgedeelte preek: Honger en dorst gerechtigheid: Mattheüs 5 : 1-12:
En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij neder gezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem.
En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende:
Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.
Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beerven.
Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.
Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.
Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.
Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.

Links bij preek Mattheüs 5: Honger en dorst naar de gerechtigheid:
Preek: Gij zijt zout der aarde (Mattheüs 5)
Preek: Gelijkenis Brede en Smalle weg (Mattheüs 7)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Mattheus 5

J.C. Ryle over Honger en dorst naar de gerechtigheid:
De Heere noemt dezulken ‘zalig’ die hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid. Hij bedoelt hen die boven alle dingen begeren om het geheel met Gods mening eens te zijn. Zij verlangen niet rijk of geleerd te worden,
maar heilig te worden. Gezegend zijn zulke zielen! Zij zullen op een dag verzadigd worden. Zij zullen ‘verzadigd worden met Gods beeld, als zij zullen opwaken’ (Ps. 17:15).