Honger en dorst naar gerechtigheid – Mattheüs 5

Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid
Preek Mattheus 5:6: En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

LEESPREEK