Hij zal Israël verlossen (Psalm 130) – nabetrachting

Hij zal Israël verlossen – Hopen op verlossing
Preek Psalm 130:7-8: Israël hope op de HEERE; want bij de HEERE is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing. En Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.

Thema preek Psalm 130: Hij zal Israël verlossen

Ontvangen genade leert…
1. Spreken over de hoop (vers 7a)
2. Uitzien naar de vervulling (vers 7b-8)

Overzicht preken Psalm 130 op Leespreken.nl:
1. Voorbereiding preek over vers 1-3
2. Biddag preek over vers 3-4
3. Voorbereiding preek over vers 4-6
4. Nabetrachting preek over vers 7-8

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Hopen op verlossing – Mattheus 1:18-25
De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.
Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.
En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids ! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest;
En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende:
Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.
Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen;
En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS.

Links bij Psalm 130: Hij zal Israël verlossen
– Preek Psalm 147: God hoort roepen van jonge raven
Preek 2 Koningen 4: Weduwe en olie in lege vaten
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Psalm 130

TERUG PSALMEN