Ontrouw Gomer (Hosea 3)

Hosea en Gomer, trouw en ontrouw
Preek Hosea 3: En de HEERE zeide tot mij: Ga wederom henen, bemin een vrouw, die, bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet; gelijk de HEERE de kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden, en beminnen de flessen der druiven.

Thema preek Hosea 3: Ontrouw Gomer, trouw Hosea

Onnavolgbare liefde
1. (die) zoekt op
2. (die) koopt vrij
3. (die) brengt terug

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Ontrouw Gomer, trouw Hosea Hosea 3:1-5:
En de HEERE zeide tot mij: Ga wederom henen, bemin een vrouw, die, bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet; gelijk de HEERE de kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden, en beminnen de flessen der druiven.
En ik kocht ze mij voor vijftien zilverlingen, en een homer gerst, en een halve homer gerst.
En ik zeide tot haar: U zult vele dagen na mij blijven zitten (u zult niet hoereren, noch een andere man geworden), en ik ook na u.
Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim.
Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken de HEERE, hun God, en David, hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot de HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen.

Links bij preek Hosea 3: Ontrouw Gomer, trouw Hosea
Preek Jona 3: De God van Jona (zending)
Preek Zefanja 3: Hij zal zwijgen in Zijn liefde
Preek: Wie is aan God gelijk? (Micha 7) – avondmaal
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Hosea 3