God hoort roepen jonge raven (Psalm 147)

God hoort roepen jonge raven
Preek Psalm 147:9: Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten; Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.

Thema preek Psalm 147: Roepen van jonge raven

1. Hun karakter
2. Hun geroep
3. Hun verhoring

PDF LEESPREEK

Schriftlezing over Roepen van jonge ravenPsalm 147:
Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk.
De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen.
Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.
Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.
Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.
De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe.
Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp.
Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten;
Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.
Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.
De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.
O Jeruzalem ! roem den HEERE; o Sion ! loof uw God.
Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u.
Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe.
Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel.
Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as.
Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude ?
Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen.
Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten.
Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!

Links bij preek Psalm 147: Roepen van jonge raven
Op U geworpen van baarmoeder af (Psalm 22) – advent
Preek Psalm 139: Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien
Preek Spreuken 8: Vroeg zoeken, zullen vinden
Aanschouw het verbond · Psalm 74
Lees meer:
– Meer preken uit Psalmen
– Kanttekeningen bij Psalm 147