Kind van Bethlehem, gezien en geloofd · Lukas 2

Het Kind van Bethlehem
En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg (Lukas 2:7)

Thema preek Lukas 2: Het Kind van Bethlehem, gezien en geloofd

Eenvoudige preek voor kinderen

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Kind van Bethlehem, gezien en geloofd: Lukas 2:1-7:
En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrie stadhouder was.
En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);

Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.
En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.

Links bij preek Lukas 2: Geen plaats in de herberg
Andere kerstpreken:
Preek Jesaja 9: Volk, dat in duisternis wandelt, zal groot licht zien 
Preek Mattheüs 2: Rachel en kindermoord Bethlehem
Preek: Gekomen Zijne, niet aangenomen (Johannes 1) – kerst
Lees meer:
– Kanttekeningen: Lukas 2

TERUG KERST | LUKAS