Kind van Bethlehem, gezien en geloofd · Preek Lukas 2

Preek Lukas 2:7: En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude. En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg

PDF LEESPREEK

YouTube player