Krankheden op Zich genomen (Jesaja 53) – voorbereiding II

Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, smarten gedragen
Preek Jesaja 53:4-6: Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld.

Preken Jesaja 53
– Jesaja 53:1-3: Geen gedaante of heerlijkheid
– Jesaja 53:4-6: Lijdende Knecht des HEEREN 
– Jesaja 53:7: Als lam ter slachting geleid 
– Jesaja 53:7: Zie het Lam Gods
– Jesaja 53:7-12: De verhoogde Knecht 

Liturgie dienst
Psalm 22:6
NGB artikel 20
Lezen Jesaja 53:1-6
Psalm 22:10,11
Psalm 103:2
Psalm 119:88

Schriftgedeelte over Krankheden op Zich genomen Jesaja 53:1-6:
Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard ?
Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.
Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.
Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.

Links preek Jesaja 53:4-6: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, smarten gedragen
Preek Lukas 23: Simon van Cyrene
Preek Zacharia 13: Een fontein geopend voor Davids huis
Preek Lukas 9: Kruisdragen achter Jezus
Lees meer:
– Kanttekeningen Jesaja 53