/ / Mede levend gemaakt (Efeze 2)

Mede levend gemaakt (Efeze 2)

Mede levend gemaakt
Preek Efeze 2: Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden) en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus.

Thema preek Efeze 2: Mede levend gemaakt met Christus
Leven gemaakt met Christus
1. Door ons de dood
2. Door God het leven

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst
Psalm 119:88
Psalm 119:86
Lezen Efeze 2 : 1-10
Psalm 30:1,2,7,8
Psalm 115:9
Psalm 84:6

Schriftgedeelte over Mede levend gemaakt met ChristusEfeze 2
En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;
In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;
Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;
Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Links bij preek Efeze 2: Mede levend gemaakt met Christus
Andere preken voor Pasen:
Preek Lukas 24: Zij meenden dat zij een geest zagen
– Preek Johannes 20: Verschijning aan Thomas
– Preek 1 Korinthe 5:6-8: Zuiver de oude zuurdesem uit
Preek Efeze 5: Christus Zichzelf overgegeven voor Zijn Gemeente
Lees meer:
– Kanttekeningen Efeze 2

TERUG PASEN | EFEZE