Lijdenspreken » leespreek voor lijdenstijd « Lijdenspreek – Leespreken.nl

Lijdenspreken worden gehouden in de zeven weken voor Pasen. De preken in de lijdenstijd gaan over de profetieën uit het Oude Testament, en over het lijden dat de Heere Jezus moest ondergaan, zoals dat beschreven is in het Nieuwe Testament.
Dat lijden was plaatsvervangend. Dat leed de Heere Jezus in de plaats van Zijn volk. De straf die hen de vrede aanbrengt, heeft Hij op Zich genomen. God de Heilige Geest leert Zijn kinderen niet alleen dat zij die straf verdiend hebben vanwege hun zonden, maar laat hen ook op Gods tijd iets zien van dat heel bijzondere werk van de Heere Jezus Christus, van Zijn lijden en van Zijn sterven in hun plaats.
Deze leespreken voor de lijdenstijd gaan over dat lijden van Christus dat meer dan 2000 jaar geleden plaatsvond, maar ook over de noodzaak van het persoonlijk deel hebben aan de genade door dat lijden. (kernwoorden: preek, leespreek, leespreken, lijden, lijdenstijd, lijdensperiode, lijdenspreek, lijdenspreken)

Preek voor lijdenstijd

Leespreek Lukas 23:34a: Vader, vergeef het hun – Goede Vrijdag

23 februari, 2018

Bijbeltekst: Leespreek over Lukas 23:34a: Goede Vrijdag preek over 'Vader, vergeef het hun'. |

Series:

Leespreek Lukas 23:26: Simon van Cyrene – lijdenstijd

9 april, 2017

Bijbeltekst: Leespreek over Lukas 23:26: Over het kruis dragen van Simon van Cyrene, achter Jezus. Wat het voor Jezus betekent (verzwaring van Zijn lijden) en wat het voor Simon zelf betekent. Over het nut van volgen en kruis dragen. |

Series:

Audiopreek Jesaja 53:4-6: Lijdende Knecht des HEEREN (II) (Bijbellezing)

16 maart, 2017 ()

Bijbeltekst: Audiopreek | Bijbellezing in lijdenstijd en in week voorbereiding Heilig Avondmaal over Jesaja 53:4-6: Om onze overtredingen, om onze ongerechtigheden! |

Series:

Leespreek Jesaja 53:1-3: Lijdende Knecht des HEEREN (I) (voorbereiding)

12 maart, 2017

Bijbeltekst: Leespreek | Voorbereiding Heilig Avondmaal over Jesaja 53:1-3: Aan wie is de arm des HEEREN geopenbaard? Over hoe wij Christus geminacht hebben, geen heerlijkheid in Hem zagen, ja, Hem gekruisigd hebben. |

Series:

Leespreek Zacharia 13:1: Gewassen van onreinheid

5 maart, 2017

Bijbeltekst: Leespreek (bewerkte dooppreek) over Zacharia 13:1: Over een geopende fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Het water van deze fontein wijst heen naar het alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. |

Series:

Leespreek Lukas 9:22-23: Noodzakelijk lijden

19 februari, 2017

Bijbeltekst: Leespreek (bijvoorbeeld tijdens lijdenstijd) over Lukas 9:22-23: Over het noodzakelijke lijden van de Christus, en over het noodzakelijke lijden van de christen. |

Series:

Leespreek 1 Petrus 4 (12-19): Lijden als een christen – lijdenspreek

13 maart, 2016

Bijbeltekst: Leespreek | Nabetrachtingspreek over 1 Petrus 4: Lijden in navolging van Christus. Over het nut en de troost van het lijden in deze wereld. Te lezen als een gewone preek (eventueel in lijdenstijd), maar ook als nabetrachtingspreek. |

Series:

Leespreek Mattheüs 26 (22): Oproep tot zelfonderzoek – voorbereidingspreek

6 maart, 2016

Bijbeltekst: Leespreek / voorbereidingspreek Heilig Avondmaal (in lijdenstijd): Een van u zal Mij verraden. Elf discipelen vragen: Ben ik het, Heere? Want ze hebben iets leren kennen van hun eigen bedrieglijke hart, en dus wijzen ze niet naar een ander. |

Series:

Leespreek Mattheüs 22 (13): Buitenste duisternis

28 februari, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over Mattheüs 22:1-14, de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Over de ontmaskering van de man die met zijn eigen kleed is binnengekomen en vooral over zijn einde: Uitgeworpen in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing van tanden. Bestaat de hel eigenlijk wel? Wat is dat voor een plaats? |

Series:

Leespreek Mattheus 16 (21-23): Ga achter Mij satanas! – lijdenstijd

21 februari, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over Mattheus 16:21-23. Eerst is er de onroerende belijdenis van Petrus: Gij zijt de Christus. Dan zijn verzet tegen en afkeer van de weg van het lijden. Over hoe God Zijn kinderen afneemt wat ze gekregen hebben om ze te leren hopen op genade (verzoening door Zijn bloed) alleen! |

Series:


preek lijdenstijd lijdenspreek lijdenspreken lijdensperiode leespreek leespreken