Elisa slaat water mantel Elia (2 Koningen 2)

Elisa slaat water mantel Elia
Preek 2 Koningen 2:12-14: En Elisa zag het, en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren! En hij zag hem niet meer; en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water.

Thema preek 2 Koningen 2: Elisa slaat water mantel Elia

Waar is de God van Elia?
1. De les van de heengaande dienaar
2. De troost van de blijvende Zender

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte Elisa slaat water mantel Elia 2 Koningen 2:8-18:
Toen nam Elia zijn mantel, en wond hem samen, en sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld; en zij beiden gingen er door op het droge.
Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: Begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen worde. En Elisa zeide: Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn !
En hij zeide: Gij hebt een harde zaak begeerd; indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen worde, het zal u alzo geschieden; doch zo niet, het zal niet geschieden.
En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel.
En Elisa zag het, en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren ! En hij zag hem niet meer; en hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken.
Hij hief ook Elia’s mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder, en stond aan den oever van de Jordaan.
En hij nam den mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zeide: Waar is de HEERE, de God van Elia ? Ja, Dezelve ? En hij sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging er door.
Als nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij: De geest van Elia rust op Elisa; en zij kwamen hem tegemoet, en bogen zich voor hem neder ter aarde.
En zij zeiden tot hem: Zie nu, er zijn bij uw knechten vijftig dappere mannen; laat hen toch heengaan, en uw heer zoeken, of niet misschien de Geest des HEEREN hem opgenomen, en op een der bergen, of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide: Zendt niet.
Maar zij hielden bij hem aan tot schamens toe; en hij zeide: Zendt. En zij zonden vijftig mannen, die drie dagen zochten, doch hem niet vonden.
Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was; en hij zeide tot hen: Heb ik tot ulieden niet gezegd: Gaat niet ?

Links bij preek 2 Koningen 2:12-14: Elisa slaat water mantel Elia
Dienstmeisje Naäman (2 Koningen 5)
Hemelvaart van Elia (2 Koningen 2)
Gods geduld met Ahazia (2 Koningen 1)
Lees meer:
– Kanttekeningen 2 Koningen 2