Maria Magdalena I (Johannes 20) – Pasen

Maria Magdalena
Preek Johannes 20:11-16: En die zeiden tot haar: Vrouw! wat weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet, waar zij Hem gelegd hebben.

Thema preek Johannes 20: Maria Magdalena, vrouw, wie zoekt u?
Hebt u Dien gezien, Dien mijn ziel liefheeft?
1. Het verdriet van Maria (vers 11)
2. De vraag van de engelen (vers 12 en 13)
3. De vraag van Jezus (vers 14 en 15)
4. Zijn ontmoeting met haar (vers 16)

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst
Psalm 66:1,8
Psalm 79:4
Lezen Johannes 20:1-16
Psalm 30:1,3,4,8
Psalm 63:1,2
Psalm 43:5

Schriftgedeelte over Maria MagdalenaJohannes 20:11-16:
En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf;
En zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het hoofd, en een aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had.
En die zeiden tot haar: Vrouw ! wat weent gij ? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet, waar zij Hem gelegd hebben.
En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet, dat het Jezus was.
Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij ? Wien zoekt gij ? Zij, menende, dat het de hovenier was, zeide tot Hem: Heere, zo gij Hem weg gedragen hebt, zeg mij, waar gij Hem gelegd hebt, en ik zal Hem wegnemen.
Jezus zeide tot haar: Maria ! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is gezegd, Meester.
Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.
Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen, dat zij den Heere gezien had, en dat Hij haar dit gezegd had.

Links bij  Johannes 20: Maria Magdalena, vrouw, wie zoekt u?
Andere preken voor Pasen
– Preek Lukas 24: Jezus en de Emmaüsgangers
– Preek Lukas 24: Eerste verschijning discipelen: Vrede zij u!
– Preek Johannes 21: Jezus aan zee Tiberias
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Johannes 20