Uit Egypte Mijn Zoon geroepen (Hosea 11, Mattheus 2) – kerst

Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen
Hosea 11:1: Als Israël een kind was, toen heb Ik hem liefgehad, en Ik heb Mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar gelijk zij henlieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg; zij offerden den Baals, en rookten den gesnedenen beelden.

Mattheüs 2:14-15: Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeke en Zijn moeder tot zich in de nacht, en vertrok naar Egypte; en was aldaar tot de dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

Thema preek Hosea 11: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen

Het geldt het volk Israël, dat uit Egypte is verlost, maar er is nog een vervulling: de pasgeboren Heere Jezus moet vluchten naar Egypte, maar wordt op Gods tijd terug geroepen.

PDF LEESPREEK

Uitleg: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen

Schriftlezingen over Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen
Eerst lezing Hosea 11
Als Israel een kind was, toen heb Ik hem liefgehad, en Ik heb Mijn zoon uit Egypte geroepen.
Maar gelijk zij henlieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg; zij offerden den Baals, en rookten den gesnedenen beelden.
Ik nochtans leerde Efraim gaan; Hij nam ze op Zijn armen, maar zij bekenden niet, dat Ik ze genas. Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde, en was hun, als degenen, die het juk van op hun kinnebakken oplichten, en Ik reikte hem voeder toe.

Hij zal in Egypteland niet wederkeren; maar Assur, die zal zijn koning zijn; omdat zij zich weigerden te bekeren. En het zwaard zal in zijn steden blijven, en zijn grendelen verteren, en opeten, vanwege hun beraadslagingen.
Want Mijn volk blijft hangen aan de afkering van Mij; zij roepen het wel tot den Allerhoogste, maar niet een verhoogt Hem.
Hoe zou Ik u overgeven, o Efraim? u overleveren, o Israel? Hoe zou Ik u maken als Adama, u stellen als Zeboim? Mijn hart is in Mij omgekeerd, al Mijn berouw is te zamen ontstoken.

Tweede lezing Mattheus 2:13-15
Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden.
Hij dan opgestaan zijnde, nam het Kindeken en Zijn moeder tot zich in den nacht, en vertrok naar Egypte;
En was aldaar tot den dood van Herodes; opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

Links bij preek Hosea 11: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen
JEZUS, zaligmaker van zondaars · Mattheüs 1 · kerst
Preek: Volk duisternis wandelt, zal groot licht zien (Jesaja 9, Mattheus 4)
Preek: Wijzen uit Oosten (Mattheüs 2)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Hosea 11 en Mattheüs 2