Obadja en Achab ontmoeten Elia (1 Koningen 18)

Elia ontmoet Obadja en koning Achab
Preek 1 Koningen 18:1-19: En het geschiedde, als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: Zijt gij die beroerder van Israël? Toen zeide hij: Ik heb Israel niet beroerd, maar gij en uws vaders huis, daarmede, dat gijlieden de geboden des HEEREN verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt.

Thema preek: Elia ontmoet Obadja en Achab

Twee ontmoetingen:
1. Tussen Elia en Obadja
2. Tussen Elia en Achab

DOWNLOAD PDF

Schriftgedeelte Elia ontmoet Obadja en Achab1 Koningen 18:1-19:
En het gebeurde na vele dagen, dat het woord des HEEREN geschiedde tot Elia, in het derde jaar, zeggende: Ga heen, vertoon u aan Achab; want Ik zal regen geven op den aardbodem.
En Elia ging heen, om zich aan Achab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria.
En Achab had, Obadja, den hofmeester, geroepen; en Obadja was den HEERE zeer vrezende. Want het geschiedde, als Izebel de profeten des HEEREN uitroeide, dat Obadja honderd profeten nam, en verborg ze bij vijftig man in een spelonk, en onderhield hen met brood en water.

En Achab had gezegd tot Obadja: Trek door het land, tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren; misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezelen in het leven behouden, en niets uitroeien van de beesten.
En zij deelden het land onder zich, dat zij het doortogen; Achab ging bijzonder op een weg, en Obadja ging ook bijzonder op een weg.

Als nu Obadja op den weg was, ziet, zo was hem Elia tegemoet; en hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht, en zeide: Zijt gij mijn heer Elia ?
Hij zeide: Ik ben het; ga heen, zeg uw heer: Zie, Elia is hier.
Maar hij zeide: Wat heb ik gezondigd, dat gij uw knecht (Obadja) geeft in de hand van Achab, dat hij mij dode? Zo waarachtig als de HEERE, uw God, leeft, zo er een volk of koninkrijk is, waar mijn heer niet gezonden heeft, om u te zoeken; en als zij zeiden: Hij is hier niet; zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af; dat zij u niet hadden gevonden.
En nu zegt gij: Ga heen, zeg uw heer: Zie, Elia is hier.
En het mocht geschieden, wanneer ik (Obadja) van u zou weggegaan zijn, dat de Geest des HEEREN u wegnam, ik weet niet waarheen; en ik kwam, om dat Achab aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zou hij mij (Obadja) doden; ik, uw knecht, nu vrees den HEERE van mijn jonkheid af.

Is mijn heer niet aangezegd, wat ik gedaan heb, als Izebel de profeten des HEEREN doodde ? Dat ik (Obadja) van de profeten des HEEREN honderd man heb verborgen, elk vijftig man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb? En nu zegt gij: Ga heen, zeg uw heer: Zie, Elia is hier, en hij zou mij doodslaan.
En Elia zeide: Zo waarachtig als de HEERE der heirscharen leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen!

Links bij preek 1 Koningen 18 (5): Elia ontmoet Obadja en Achab
– Preek: Zoon weduwe Zarfath sterft (1 Koningen 17)
Preek: Elia en Baalpriesters op Karmel (1 Koningen 18)
Lees meer:
– Kanttekeningen bij 1 Koningen 17

TERUG 1 KONINGEN