Obadja en Achab ontmoeten Elia – 1 Koningen 18

Obadja en Achab ontmoeten Elia
Preek 1 Koningen 18:1-19: En het geschiedde, als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: Zijt gij die beroerder van Israƫl? Toen zeide hij: Ik heb Israel niet beroerd, maar gij en uws vaders huis, daarmede, dat gijlieden de geboden des HEEREN verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt.

LEESPREEK