Onvruchtbare vijgenboom: Houw hem uit! (Lukas 13)

De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom
Preek Lukas 13:6-9: En hij zeide tot den wijngaardenier: Zie, ik kome nu drie jaren, zoekende vrucht op dezen vijgenboom, en vind ze niet; houw hem uit; waartoe beslaat hij ook onnut de aarde?

Thema preek Lukas 13: Onvruchtbare vijgenboom

De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom.
1. Beeld van de gelijkenis
2. Betekenis van het beeld, in vier vragen:
a. Wie is de onvruchtbare vijgenboom en waar is de wijngaard?
b. Wat betekent het dat de vijgenboom onnut de grond beslaat?
c. Waarom mag hij nog een jaar blijven staan?
d. Wat gebeurt er daarna?

PDF LEESPREEK

Schriftgedeelte over Onvruchtbare vijgenboom – Lukas 13:1-9:
En er waren te dierzelfder tijd enigen tegenwoordig, die Hem boodschapten van de Galileers, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had.
En Jezus antwoordde, en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileers zondaars zijn geweest boven al de Galileers, omdat zij zulks geleden hebben?
Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die achttien, op welke de toren in Siloam viel, en doodde ze; meent gij, dat deze schuldenaars zijn geweest, boven alle mensen, die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan.
En Hij zeide deze gelijkenis: Een zeker man had een vijgenboom, geplant in zijn wijngaard; en hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet.
En hij zeide tot den wijngaardenier: Zie, ik kome nu drie jaren, zoekende vrucht op dezen vijgenboom, en vind ze niet; houw hem uit; waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde?
En hij, antwoordende, zeide tot hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben;
En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan; maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen.

Links bij preek Lukas 13: Gelijkenis vijgenboom in wijngaard
Preek Lukas 15: Gelijkenis verloren penning
Preek Lukas 15: Gelijkenis verloren zoon (1)
Lees meer:
–¬†Kanttekeningen bij¬†Lukas 13