Aanwijzingen persoonlijk gebed · Psalm 5

Preek: Aanwijzingen persoonlijk gebed
Psalm 5:3: Merk op de stem mijns geroeps, o mijn Koning en mijn God; want tot U zal ik bidden.

PDF · Audio

YouTube player

Thema preek Psalm 5: Aanwijzingen voor persoonlijk gebed

  1. Bereid u voor om te bidden (1-4)
  2. Weet tot Wie u bidt (5-7)
  3. Doe uw verzoek (8-10)
  4. Spreek uw vertrouwen uit (11-13)

Tekst preek Aanwijzingen persoonlijk gebedPsalm 5:
1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester, op de Nechilôth.
2 O HEERE, neem mijn redenen ter ore, versta mijn overdenking.
3 Merk op de stem mijns geroeps, o mijn Koning en mijn God; want tot U zal ik bidden.
4 Des morgens, HEERE, zult Gij mijn stem horen; des morgens zal ik mij tot U schikken en wachthouden.
5 Want Gij zijt geen God Die lust heeft aan goddeloosheid; de boze zal bij U niet verkeren.
6 De onzinnigen zullen voor Uw ogen niet bestaan; Gij haat alle werkers der ongerechtigheid.
7 Gij zult de leugensprekers verdoen; van den man des bloeds en bedrogs heeft de HEERE een gruwel.
8 Maar ik zal door de grootheid Uwer goedertierenheid in Uw huis ingaan; ik zal mij buigen naar het paleis Uwer heiligheid, in Uw vreze.
9 HEERE, leid mij in Uw gerechtigheid, om mijner verspieders wil; richt Uw weg voor mijn aangezicht.
10 Want in hun mond is niets rechts, hun binnenste is enkel verderving, hun keel is een open graf, met hun tong vleien zij.
11 Verklaar hen schuldig, o God, laat hen vervallen van hun raadslagen; drijf hen heen om de veelheid hunner overtredingen, want zij zijn wederspannig tegen U.
12 Maar laat verblijd zijn allen die op U betrouwen; laat hen tot in eeuwigheid juichen, omdat Gij hen overdekt; en laat in U van vreugde opspringen die Uw Naam liefhebben.
13 Want Gij, HEERE, zult den rechtvaardige zegenen; Gij zult hem met goedgunstigheid kronen als met een rondas.

Links bij preek Aanwijzingen persoonlijk gebedPsalm 5
Hoe lang, HEERE? (Psalm 13)
De HEERE is mijn Herder (Psalm 23) – avondmaal
Vergeef mijn ongerechtigheid (Psalm 25)
Lees meer:
Kanttekeningen
– Preek kijken via Youtube

TERUG PSALMEN