Adventpreek » preek voor Advent « Adventpreken

De preek in de adventperiode gaat over verwachting. De weken voor Kerst, de zgn. adventtijd, ziet uit naar de verwachte komst van de Heere Jezus Christus. In de leespreken is ook aandacht voor die persoonlijke verwachting. Immers het gaat om de persoonlijke kennis van de gekomen Heere Jezus Christus, die kwam naar deze verloren wereld om verloren mensen met God te verzoenen. (kernwoorden: preek, leespreek, leespreken, advent, adventpreek, adventspreek, adventpreken)

Preek voor advent

Leespreek Jesaja 30:18: Hopen op Gods ontferming (advent)

8 december, 2016

Bijbeltekst: Leespreek over Jesaja 30:18 (aangepaste versie van preek gehouden in week van voorbereiding voor Heilig Avondmaal, in adventtijd) - In Juda is er een overblijfsel dat hoopt en wacht op de ontfermende God. Hij zal hen op Zijn tijd genadig zijn. |

Series:

Leespreek Ezechiël 34:16a: Liefdewerk komende Herder (voorbereidingspreek)

4 december, 2016

Bijbeltekst: Leespreek - preek voorbereiding Heilig Avondmaal: De komende Herder zal het verlorene zoeken, het weggedwaalde terugbrengen en gebrokenen van hart verbinden. |

Series:

Leespreek Jesaja 40:9-11: Zie hier is uw God! (adventpreek)

27 november, 2016

Bijbeltekst: Leespreek | Adventpreek over Jesaja 40:9-11: Er is een boodschap van troost voor de moedeloze ballingen in Babel: De heerlijkheid des HEEREN zal geopenbaard worden. De profetie is werkelijkheid: Zie hier is uw God! |

Series:

Leespreek Psalm 130 (4-6): Doorleefde schuld leert… (deel II) – voorbereidingspreek (adventtijd)

10 december, 2015

Bijbeltekst: Leespreek - Voorbereidingspreek Heilig Avondmaal tijdens adventperiode. Teede deel van een geheel van twee preken over Psalm 130 (te lezen dus op twee zondagen voor de bediening van het Avondmaal). Doorleefde schuld leert: kennen, vrezen, wachten. |

Series:

Leespreek Psalm 130 (1-3): Doorleefde schuld leert… (deel I) – voorbereidingspreek (adventtijd)

6 december, 2015

Bijbeltekst: Leespreek - Voorbereidingspreek Heilig Avondmaal tijdens adventperiode. Eerste deel van een geheel van twee preken over Psalm 130 (te lezen dus op twee zondagen voor de bediening van het Avondmaal). Doorleefde schuld leert: roepen, bidden en belijden. |

Series:

Leespreek Jesaja 60 (1-3): De komende Zon der gerechtigheid – adventpreek

22 november, 2015

Bijbeltekst: Leespreek (adventpreek) over Jesaja 60:1-3: Maak u op, word verlicht, want Uw Licht komt. Over wonen in het land van de schaduw van de dood, over genadige belofte van komst van het Licht der wereld, over de roeping om licht voor de heidenen te zijn. |

Series:

Leespreek Psalm 22 (10-11): Een Kind is ons geboren – adventpreek

22 november, 2015

Bijbeltekst: Leespreek - bewerkte dooppreek voor Advent: Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af. Over het wonder van de geboorte, over de betekenis van het 'werpen op God' en over de belijdenis: deze God is onze God. Psalm 22 is een messiaanse Psalm. De Messias Zelf zingt: Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af. |

Series:

Leespreek Jesaja 9 (5): Kind ons geboren! – kerstpreek | adventpreek

21 december, 2014

Bijbeltekst: Leespreek over Jesaja 9:5, geschikt voor periode van en rond kerst. Deze kerstpreek gaat over het geboortebericht van de komende Heere Jezus Christus. Gestuurd naar mensen vol van vijandschap en verzet. In eenzijdige liefde bij God vandaan. |

Series:

Leespreek Jesaja 42 (7): Het werk van de komende Messias – deel II – voorbereidingspreek

30 november, 2014

Bijbeltekst: Leespreek over Jesaja 42:7. Een adventspreek over het werk van de komende Messias. De preek laat zien hoe de Messias blinden het gezicht zal geven, gevangenen in vrijheid zal stellen. Voorbereidingspreek voor te houden Heilig Avondmaal. |

Series:

Preek Jesaja 42 (1-3): Het gekrookte riet – deel I – leespreek

23 november, 2014

Bijbeltekst: Deze preek over Jesaja 42 is gehouden in adventtijd. Advent betekent zoveel als: verwachten. Verwachtend uitzien naar de komst van de gekomen Messias, de Heere Jezus Christus. Destijds zag de gelovige Israeliet uit naar de komst van de Messias. Maar ook nu zijn er uitziende mensen, die biddend verwachten. En die de HEERE Zelf een blik wil gunnen op de gekomen Knecht van de Vader, de Heere Jezus Christus. |

Series: