Leespreek Lukas 18:9-14: Farizeeër en tollenaar (biddagpreek)

8 maart, 2017

Bijbeltekst: Eenvoudige leespreek voor biddag n.a.v. Lukas 18:9-14: over het bidden van de Farizeeër en het bidden van de tollenaar. |

Series:

Thema preek biddag: De Farizeeër en de tollenaar
1. De Farizeeër
2. De tollenaar
3. Toepassing leespreek, preek, biddag, biddagpreek, kinderen, Farizeer, tollenaar, Lukas 18

Bijbelgedeelte Lukas 18:9-14:
En Hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelven vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achtten, deze gelijkenis:
Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeeër, en de ander een tollenaar.
De Farizeeër, staande, bad dit bij zichzelven: O God ! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar.
Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit.
En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God ! wees mij zondaar genadig !
Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.

Liturgie dienst:
Psalm 116:1,4
Belijdenis Nicea
Psalm 19:5
Lezen Lukas 18:1-14
Psalm 81:1,7,12
Psalm 51:1
Psalm 32:1
Psalm 116:2,3,9,11

Download FilesAudioLeespreek

Sermon Topics: ,,,,,