Nabetrachtingspreek Jesaja 53:7-12: De verhoogde Knecht des HEEREN

20 maart, 2017

Bijbeltekst: Audiopreek | Nabetrachting Heilig Avondmaal over Jesaja 53:10-12 |

Series:

Thema preek: De verhoogde Knecht des HEEREN
1. Zijn zaad
2. Zijn kennis
3. Zijn buit

Bijbelgedeelte Jesaja 53:10-12:
10. Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.
11. Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
12. Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in den dood, en met de overtreders is geteld geweest, en Hij veler zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft.

Liturgie dienst:

Psalm 97:6
Psalm 97:7
Lezen Jesaja 53:7-12
Psalm 72:1,3,6,8
Psalm 25:4
Psalm 22:14,15,16

Download FilesAudio

Sermon Topics: ,,