Leespreek Numeri 20 (23-28): Sterven Aäron – ambtsdrager

23 april, 2017

Bijbeltekst: Leespreek over de dood van ambtsdrager Aaron n.a.v. Numeri 20:23-28. De preek laat zien hoe ook ambtsdragers als mens (zonder hun ambt) voor God moeten verschijnen. Dat kan alleen, ziende op de grote Ambtsdrager Christus. |

Series:

Thema leespreek: ‘Het sterven van de hogepriester Aäron’.
1. De reden waarom hij sterven moet (het staat in de verzen 23 en 24)
2. De wijze waarop hij sterven gaat (we lezen het in de verzen 25, 26 en 27)
3. De rust waarmee hij sterven kan (waarbij ik u verwijs naar vers 28) leespreek, preek, sterven, predikant, dominee, ouderling, ambtsdrager, hogepriester

Bijbelgedeelte Numeri 20:23-28:
De HEERE nu sprak tot Mozes, en tot Aäron, aan den berg Hor, aan de pale van het land van Edom, zeggende: Aäron zal tot zijn volken verzameld worden; want hij zal niet komen in het land, hetwelk Ik aan de kinderen Israëls gegeven heb, omdat gijlieden Mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van Meriba.
Neem Aäron, en Eleazar, zijn zoon, en doe hen opklimmen tot den berg Hor. En trek Aäron zijn klederen uit, en trek ze Eleazar, zijn zoon, aan; want Aäron zal verzameld worden, en daar sterven. Mozes nu deed, gelijk als de HEERE geboden had; want zij klommen op tot den berg Hor, voor de ogen der ganse vergadering.
En Mozes trok Aäron zijn klederen uit, en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan; en Aäron stierf aldaar, op de hoogte diens bergs. Toen kwam Mozes en Eleazar van dien berg af.

Liturgie:
Psalm 102:15,16
Psalm 79:4
Lezen Numeri 20:1-13 en 22-29
Psalm 45:5,6,7,8
Lofzang Simeon: 1
Psalm 25:6

Download FilesAudioLeespreek

Sermon Topics: ,,,,,,