Maria Magdalena, raak Mij niet aan (Johannes 20) – Pasen

Maria Magdalena, raak Mij niet aan
Preek Johannes 20:17-18: Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.

Thema preek Johannes 20: Maria Magdalena, raak Mij niet aan
Ik vond Hem, ik hield Hem vast…
1. Een andere verhouding tot Christus
2. Een andere verhouding tot God
3. Een andere verhouding tot de broeders

PDF LEESPREEK

Liturgie dienst
Psalm 89: 7,8
Tien Geboden: 9
Lezen Johannes 20:11-18
Psalm 73:12,13,14
Psalm 103:7
Psalm 89:12

Schriftgedeelte over Maria Magdalena, raak Mij niet aan Johannes 20:11-18:
En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf;
En zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het hoofd, en een aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had.
En die zeiden tot haar: Vrouw! wat weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet, waar zij Hem gelegd hebben.
En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet, dat het Jezus was.
Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende, dat het de hovenier was, zeide tot Hem: Heere, zo gij Hem weg gedragen hebt, zeg mij, waar gij Hem gelegd hebt, en ik zal Hem wegnemen.
Jezus zeide tot haar: Maria ! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is gezegd, Meester.
Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God.
Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen, dat zij den Heere gezien had, en dat Hij haar dit gezegd had.

Links bij preek Johannes 20: Maria Magdalena, raak Mij niet aan
Andere preken voor Pasen
– Preek Johannes 20: Petrus en Johannes bij het graf
– Preek Johannes 21: Jezus aan zee Tiberias
Preek Johannes 21: Petrus, hebt u Mij lief?
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Johannes 20