Samengebogen vrouw, achttien jaar ziek (Lukas 13)

Preek samengebogen vrouw
Lukas 13:10-17: En ziet, er was een vrouw, die een geest der krankheid achttien jaren lang gehad had, en zij was samengebogen, en kon zich ganselijk niet oprichten.
En Jezus, haar ziende, riep haar tot Zich, en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid.

Thema preek samengebogen vrouw, 18-jaar ziek (Lukas 13)

Genezing 18-jaar zieke (lamme) vrouw
1. wonder zelf (wat gebeurt?)
2. betekenis wonder (waarom doet Jezus wonderen?)
3. uitwerking wonder (wat gevolg? wat gebeurt er daarna?)

Schriftgedeelte preek Samengebogen vrouw, 18 jaar ziek – Lukas 13
En Hij leerde op den sabbat in een der synagogen.
En ziet, er was een vrouw, die een geest der krankheid achttien jaren lang gehad had, en zij was samengebogen, en kon zich ganselijk niet oprichten.
En Jezus, haar ziende, riep haar tot Zich, en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid.
En Hij legde de handen op haar; en zij werd terstond weder recht,en verheerlijkte God.
En de overste der synagoge, kwalijk nemende, dat Jezus op den sabbat genezen had, antwoordde en zeide tot de schare: Er zijn zes dagen, in welke men moet werken; komt dan in dezelve, en laat u genezen, en niet op den dag des sabbats.
De Heere dan antwoordde hem en zeide: Gij geveinsde, maakt niet een iegelijk van u op den sabbat zijn os of ezel van de kribbe los, en leidt hem heen om te doen drinken?
En deze, die een dochter Abrahams is, welke de satan, ziet, nu achttien jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van dezen band, op den dag des sabbats?
En als Hij dit zeide, werden zij allen beschaamd, die zich tegen Hem stelden; en al de schare verblijdde zich over al de heerlijke dingen, die van Hem geschiedden.

Links bij preek Samengebogen vrouw
– Preek Lukas 13: Gelijkenis vijgenboom in wijngaard
Preek Lukas 15: Gelijkenis verloren penning
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 13