Saulus van Tarsen bidt (Handelingen 9) – biddag

Saulus van Tarsen bidt
Preek Handelingen 9:11: Want zie, hij (Saulus van Tarsen) bidt. En hij heeft in een gezicht gezien, dat een man, met name Ananias, inkwam, en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd.

Thema preek Handelingen 9: Saulus van Tarsen bidt

Een tollenaarsgebed uit het hart van een farizeeër
a. Wie het is die bidt: hij
b. Wat het wil zeggen: hij bidt
c. Wie het opmerken, als gezegd wordt: want zie, hij bidt

PDF LEESPREEK

Schriftlezing over Saulus van Tarsen bidtHandelingen 9:
En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester,
En begeerde brieven van hem naar Damaskus, aan de synagogen, opdat, zo hij enigen, die van dien weg waren, vond, hij dezelve, beiden mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem.
En als hij reisde, is het geschied, dat hij nabij Damaskus kwam, en hem omscheen snellijk een licht van den hemel;
En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem, die tot hem zeide: Saul, Saul ! wat vervolgt gij Mij?
En hij zeide: Wie zijt Gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan.
En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal ? En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden, wat gij doen moet.
En de mannen, die met hem over weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende.
En Saulus stond op van de aarde; en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand leidende, brachten hem te Damaskus.
En hij was drie dagen, dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet.
En er was een zeker discipel te Damaskus, met name Ananias; en de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias ! En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere !
En de Heere zeide tot hem: Sta op, en ga in de straat, genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een, met name Saulus, van Tarsen; want zie, hij bidt.
En hij heeft in een gezicht gezien, dat een man, met name Ananias, inkwam, en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd.
En Ananias antwoordde: Heere ! ik heb uit velen gehoord van dezen man, hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft;
En heeft hier macht van de overpriesters, om te binden allen, die Uw Naam aanroepen.
Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israels.
Want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet om Mijn Naam.
En Ananias ging heen en kwam in het huis; en de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder ! de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, Die u verschenen is op den weg, dien gij kwaamt, opdat gij weder ziende en met den Heiligen Geest vervuld zoudt worden.
En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende; en stond op, en werd gedoopt.
En als hij spijze genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen, die te Damaskus waren.

Links bij preek Handelingen 9: Saulus van Tarsen bidt
Bidt zonder ophouden (1 Thessalonicenzen 5)
Doe verzoening om Uws Naams wil (Psalm 79)
Die ook voor ons bidt (Romeinen 8)
Het gebed van Ezra (Ezra 9)
Lees meer:
– Kanttekeningen Handelingen 9