Schepping of evolutie, Adam en Christus (Lukas 3)

Schepping of evolutie, Adam en Christus
Lukas 3:38: En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo men meende) de zoon van Jozef, de zoon van Heli… de zoon van Enos, de zoon van Seth, de zoon van Adam, de zoon van God.

PDF LEESPREEK

Thema preek: Evolutie of schepping, Adam en Christus

Zoon Adam of Zoon God? Schepping of evolutie?
1. Wie Christus was
2. Wie Adam was
3. Wat Adam deed
4. Wat Jezus deed

Schriftlezing over Adam en Christus, schepping of evolutie: Lukas 3:
En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt was, en bad, dat de hemel geopend werd;
En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen !
En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo men meende) de zoon van Jozef, den zoon van Heli,
Den zoon van Matthat, den zoon van Levi, den zoon van Melchi, den zoon van Janna, den zoon van Jozef (…)

Den zoon van Simeon, den zoon van Juda, den zoon van Jozef, den zoon van Jonan, den zoon van Eljakim,
Den zoon van Meleas, den zoon van Mainan, den zoon van Mattatha, den zoon van Nathan, den zoon van David, (…)
Den zoon van Kainan, den zoon van Arfaxad, den zoon van Sem, den zoon van Noe, den zoon van Lamech,
Den zoon van Mathusala, den zoon van Enoch, den zoon van Jared, den zoon van Malaleel, den zoon van Kainan,
Den zoon van Enos, den zoon van Seth, den zoon van Adam, den zoon van God.

Links bij preek: Evolutie of schepping, Adam en Christus
Preek Lukas 4: Drie verzoekingen door de duivel
Preek Lukas 5: De hemelse Dokter
Lees meer:
– Kanttekeningen Lukas 3
Prof. M.J. Paul: Schepping en evolutie

PREKEN LUKAS