/ / Simon van Cyrene draagt kruis Jezus (Lukas 23)

Simon van Cyrene draagt kruis Jezus (Lukas 23)

Simon van Cyrene draagt kruis Jezus
Preek Lukas 23:26: En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.

Thema preek Lukas 23: Simon van Cyrene draagt kruis Jezus

Ene Simon van Cyrene.
1. Wie hij is
2. Waar hij toe gedwongen wordt
a. Wat betekent dat voor Jezus?
b. Wat betekent dat voor hemzelf?

PDF LEESPEEK

Schriftgedeelte over Simon van Cyrene draagt kruis JezusLukas 23:26.
En als zij Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg.
En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde Hem, welke ook weenden en Hem beklaagden.
En Jezus, Zich tot haar kerende, zeide: Gij dochters van Jeruzalem ! weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen.
Want ziet, er komen dagen, in welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken, die niet gebaard hebben, en de borsten, die niet gezoogd hebben.
Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons.
Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden ?
En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid, om met Hem gedood te worden.
En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter zijde en den ander ter linker zijde.
En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.
En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten Hem, zeggende: Anderen heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelven verlosse, zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods.
En ook de krijgsknechten, tot Hem komende, bespotten Hem, en brachten Hem edik;
En zeiden: Indien gij de Koning der Joden zijt, zo verlos Uzelven.

Links bij preek Lukas 23: Simon van Cyrene draagt kruis Jezus
Preek: Zeer begeerd ziften als tarwe (Lukas 22)
Preek Jesaja 53: Hij had geen gedaante noch heerlijkheid
Preek Zacharia 13: Een fontein geopend voor Davids huis
Preek Johannes 15: Zonder oorzaak gehaat
Lees meer:
– Kanttekeningen bij Lukas 23

TERUG LIJDENSTIJD | LUKAS